Arhiva kategorije: Akti

Akti 16. E-sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Na poveznicama niže možete preuzeti akte 16. E-sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka:

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova

Odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka

Odluka o pristupanju promjeni Statuta Grada Iloka

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja ice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka

Akti 14. sjednice gradskog vijeća Grada Iloka

Na poveznicama niže možete preuzeti akte donesene na 14. sjednici gradskog vijeća Grada Iloka:

Odluka o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Iloka za realizaciju kapitalnih projekata

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Odluka o produljenju razdoblja Strategije razvoja Grada Iloka 2016.-2020

Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata

Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Iloka za 2021. godinu

Akti 10. sjednice gradskog vijeća Grada Iloka

Na poveznicama niže možete preuzeti akte donesene na 10. sjednici gradskog vijeća Grada Iloka